PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1BE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1BE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1AG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1BG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1BG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1HG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1HG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1AG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1BG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1BG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1HG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1HG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7217-1AG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7217-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.