سافت استارتر 1.5kW سه فاز 3RW3013-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 110kW سه فاز 3RW4443-6BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 11kW سه فاز 3RW3026-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 11kW سه فاز 3RW4026-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 132kW سه فاز 3RW4073-6BB44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 132kW سه فاز 3RW4444-6BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 15kW سه فاز 3RW3027-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 15kW سه فاز 3RW4027-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 15kW سه فاز 3RW4422-1BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 160kW سه فاز 3RW4074-6BB44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 160kW سه فاز 3RW4445-6BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 18.5kW سه فاز 3RW3028-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 18.5kW سه فاز 3RW4028-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 18.5kW سه فاز 3RW4423-1BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 200kW سه فاز 3RW4075-6BB44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 200kW سه فاز 3RW4446-6BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 22kW سه فاز 3RW3036-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 22kW سه فاز 3RW4036-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 22kW سه فاز 3RW4424-1BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 250kW سه فاز 3RW4076-6BB44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 250kW سه فاز 3RW4447-6BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 30kW سه فاز 3RW3037-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 30kW سه فاز 3RW4037-1BB14 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می

سافت استارتر 30kW سه فاز 3RW4425-1BC44 زیمنس

موتور های الکتریکی جریان راه اندازی بالایی دارند که باعث کاهش طول عمر موتور و صدمه زدن به مدار می