اینورتر 6SL3210-5BB11-2AV0 تک فاز 0.12kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB11-2AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.12kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB11-2UV0 تک فاز 0.12kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB11-2UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.12kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB12-5AV0 تک فاز 0.25kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB12-5AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.25kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB12-5UV0 تک فاز 0.25kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB12-5UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.25kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB13-7AV0 تک فاز 0.37kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB13-7AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.37kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB13-7UV0 تک فاز 0.37kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB13-7UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.37kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB15-5UV1 تک فاز 0.55kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB15-5UV1 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.55kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB17-5AV0 تک فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB17-5AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB17-5UV1 تک فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB17-5UV1 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB18-0AV0 تک فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB18-0AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB18-0UV0 تک فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB18-0UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB21-1AV0 تک فاز 1.1kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB21-1AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 1.1kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB21-1UV0 تک فاز 1.1kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB21-1UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 1.1kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB21-5BV1 تک فاز 1.5kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB21-5BV1 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 1.5kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB21-5UV0 تک فاز 1.5kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB21-5UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 1.5kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB22-2AV0 تک فاز 2.2kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB22-2AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 2.2kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB22-2UV0 تک فاز 2.2kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB22-2UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 2.2kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB23-0AV0 تک فاز 3kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB23-0AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 3kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB23-0UV0 تک فاز 3kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB23-0UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 3kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BE13-7CV0 سه فاز 0.37kW زیمنس

اینورتر سه فاز 6SL3210-5BE13-7CV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.37kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BE13-7UV0 سه فاز 0.37kW زیمنس

اینورتر سه فاز 6SL3210-5BE13-7UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.37kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BE15-5CV0 سه فاز 0.55kW زیمنس

اینورتر سه فاز 6SL3210-5BE15-5CV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.55kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BE15-5UV0 سه فاز 0.55kW زیمنس

اینورتر سه فاز 6SL3210-5BE15-5UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.55kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BE17-5CV0 سه فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر سه فاز 6SL3210-5BE17-5CV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق