نمایش 1–24 از 138 نتیجه

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1BE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1BE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1AG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1BG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1BG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1HG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7214-1HG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1AG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1BG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1BG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 220VAC و خروجی رله ای

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1HG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7215-1HG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7217-1AG40-0XB0

PLC سری S7-1200 زیمنس 6ES7217-1AG40-0XB0 یکی از plc های کاربردی شرکت زیمنس دارای ولتاژ تغذیه 24VDC و خروجی ترانزیستوری است.

اینورتر 6SL3210-5BB11-2AV0 تک فاز 0.12kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB11-2AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.12kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB11-2UV0 تک فاز 0.12kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB11-2UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.12kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB12-5AV0 تک فاز 0.25kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB12-5AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.25kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB12-5UV0 تک فاز 0.25kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB12-5UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.25kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB13-7AV0 تک فاز 0.37kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB13-7AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.37kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB13-7UV0 تک فاز 0.37kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB13-7UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.37kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB15-5UV1 تک فاز 0.55kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB15-5UV1 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.55kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB17-5AV0 تک فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB17-5AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB17-5UV1 تک فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB17-5UV1 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB18-0AV0 تک فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB18-0AV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق

اینورتر 6SL3210-5BB18-0UV0 تک فاز 0.75kW زیمنس

اینورتر تک فاز 6SL3210-5BB18-0UV0 از اینورتر های سری V20 شرکت زیمنس با توان 0.75kW میباشد. ولتاژ ورودی اینورتر V20 فوق